Animation - Follow the new signs

ብሸነኽ Eastside ሓደስቲ መስመራት ክንሃንጽ ኢና። ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት 2020 ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ፡ እዚ መስርሕ ህንጸት እዚ ንኣገልግሎት ፈኰስቲ ባቡራት ክንክዮ እዩ። ስለ ተዕግስትኹም ነመስግን።

 • ባቡራት ኣብ ነፍሲወከፍ 13-15 ደቓይቕ ክመጻ እየን፤ ኣርባዕተ ማካይን ድማ ክህልዋአን እየን።
 • ናብ`ቲ መወዳእታ ክትበጽሕዎ እትደልዩ ቦታ ንኽትቅጽሉ፡ ኣብ Pioneer Square ካልእ ባቡር ውሰዱ።
 • ኣብ`ቶም ጽቕጥቅጥ ዝረኣየሎምን ዝነውሐ ናይ ጕዕዞ ግዜ ዝጠልቡን እዋናት፡ ብውጥን ኪዱ።
 • ባቡራት ፍሉያት ደው መበሊ ቦታታት ክጥቀማ ተኽእሎ ኣሎ። ሓደስቲ ምልክታት ብቕኑዕ ኣንፈት ክቕልሱኹም እዮም።
 • ሰራሕተኛታትና እውን ንኽሕግዙኹም ድሉዋት ኣለዉ።
 • መጠን ምጭቕጫቕ ንምንካይ ዝኣክል፡ ኣብ ደው መበሊ ቦታ ናይ ባቡር ተፈናቲትኩም ተጸበዩ።
 • ደው ኢልኩም ንምጽባይ ቅሩባት ኩኑ ኢኹም። ብዕድመ ንዝደፍኡን ስንክልና ንዘለዎምን ሰባት ቅድሚ ሰቦም ኣትዮም ኮፍ መበሊ ንኽሕዙ ኣሕልፍዎም ኢኹም።
 • እንተ ተኻኢሉ፡ ብእግርኹም ብመሳልል ብምድያብ፡ ንሰፍሰፍትን ተሽከርከርቲ መሳልላትን ነቶም ዘድልይዎም ሰባት ሕደጉሎም።
 • ብሽክለታ ዝሓዙ ዘበሉ ሰባት፡ ባቡር ናብ Pioneer Square ቅድሚ ምብጻሓ ኪወርዱ ይግባእ።
 • ኣብ ማእኸል ከተማ ሲያትል ዝርከባ መብዛሕትአን ጣብያታት ንሰለስተ ቀዳምን ሰንበትን ጃንዋሪ 4-5፣ ፌብርዋሪ 8-9 ን ማርች 14-15 ን ክዕፀዋ እየን፡፡ ዝዕፀዋሉ ዕለታት ከም ምዕባለ እቲ ህንፀት ዝወሰን እንትኸውን ክቕየሩ ይኽእሉ፡፡ Sound Transit ኣብ መንጎ SODO ን SODO and Capitol Hill ን ንዝርከባ ኩለን ጣብያታት ፍሉያት ተቐያሪ ኣውቶብሳት ከቕርብ እዩ፡፡ ኣብ እዋን እቲ ዕፅዉ ዝኾነሉ ቀዳምን ሰንበትን Link ን ፍሉያት ተቐያሪ ኣውቶብሳትን ብናፃ ክፍሊት እየን ዝቐርባ፡፡
 • ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ soundtransit.org/connect2020 እተዉ።