Animation - Follow the new signs

Gara bahaatti sararawwan miilaa haaraa ijaaraa jirra. Amajjii - Bitoteessa 2020'tti, ijaarsii tajaajila baabuura salphaa ni hir'isa. Obsa keessaniif galatoomaa.

 • Baaburri daqiiqawwan 13-15 kan dhufu yoo ta'u, furgoowwan afura qaba.
 • Gara bakka deemtanii itti fufuuf baaburawwan 'Pioneer Square' irratti geedaradhaa.
 • Baay'ina naamaafi sa'aatiiwwan imalli itti dabaluu karoorfadhaa.
 • Baaburoonni buufatawwan gara biraatti fayyadamu ta'a. Mallattoowwan haaraan kallattii sirrii isin agarsiisu.
 • Hojjattoonni isin gargaaruuf ni jiraatu.
 • Wal dhiibuu hir'isuuf buufatawwan hundarra faca'aa.
 • Dhaabbachuuf qophaa'aa. Maanguddootaafi namoota miidhama qaamaa qabanii akka dursa yaabbachuun teessoo argataniif dabarsi.
 • Yoo danda'ame, sadarkaaleetti gargaaramuun liiftii fi daandii elektirikaan hojjatu kanneen barbaadan ykn kan fayyadamuun barbaachisuuf dhiisi.
 • Namoonni bishikiliitii oofana ammoo osoo buufata Pioneer Square hingahiin dura daandii baabuuraa keessaa bahu qabaatu.
 • Buufataalee baayyeen wallakkaa magaalaa Seattle jiran sanbattan Amajjii 4-5, Guraandhala 8-9 fi Bitooteessa 14-15 tti ni cufamu. Guyyaan itti cufamuu kunis haala adeemsa hojii ijaarsaa irratti hundaa'uun kan geedaramu ta'a. Sound Transit atubisiiwwan bakka bu'an addaa buufatawwan SODO fi Capitol Hill jidduutti argaman hundaaf ni dhiyeessa. Tibba cufamu sanbattanii sanatti, Geessituu fi atubisiiwwan bakka bu'an bilisa.
 • Odeeffannoo dabalataatiif soundtransit.org/connect2020 doowwadhaa.